Regulamin konkursu “Sukienka do butów”

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Sukienka do butów”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Milook Zuzanna Zalska z siedzibą przy ul. Białogardzkiej 6/22 w Bydgoszczy.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.milook.pl www.facebook.com/Milook-725476177635830/
 4. Konkurs trwać będzie od dnia 03.12.2018 do 5.12.2017, do godziny 23.59.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1.  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2.  Nie jest członkiem rodziny organizatora konkursu
 1. Uczestnikami konkursu są osoby, które prawidłowo zrealizują zadanie konkursowe.
 2. Zadanie konkursowe polega na oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym osoby, do której trafi nagroda oraz krótkie uzasadnienie wyboru.
 3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

– nagrodą główną jest wybrana sukienka w wybranym przez nagrodzonego rozmiarze,

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który stworzy najciekawsze uzasadnienie swojego wyboru.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 2. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu w ciągu 10 dni roboczych od

przesłania danych przez Laureata.

 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook i Instagram z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Milook Zuzanna Zalska.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook , ani z nimi związany.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wręczeniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na fan page’u www.facebook.com/Milook-725476177635830/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
Przewiń do góry